การทำงานในขั้นตอนประกอบห้อง
เพื่อให้ได้ห้องตัวอย่าง (Mock up room)

ในการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย เมื่อก่อสร้าง
งานโครงสร้างอาคารมาถึงชั้นห้องพักอาศัยแล้ว
จะเป็นงานก่อสร้างที่มีลักษณะซ้ำกัน หรือแบบเดียวกัน อาจเรียกได้ว่า เป็นชั้นที่เหมือนกัน
(Typical floor)

ในขั้นตอนทำงานหลังจากโครงสร้างชั้นข้างบน
แล้วเสร็จ ประมาณ 3 ชั้น จะรื้อถอนนั่งร้านที่รับชั้น
ถัดไปที่ตั้งอยู่ในชั้นนั้นๆได้ เพื่อเริ่มงานในขั้นตอน
ที่สำคัญ เรียกว่า ขั้นตอนการประกอบห้อง ต่อไป
การทำงานในขั้นตอนนี้ จะเป็นการทำงานไปตาม
ลำดับงาน (Sequencing) โดยใช้แผนงาน
อุตสาหกรรมก่อสร้าง หรือ อาจเรียกว่าแผนงาน
ปิดชั้น หรือแผนงานขั้นบันได ก็แล้วแต่จะเรียกกัน
แผนงานที่กล่าวถึงนี้ ผู้วางแผนงานจะต้องลำดับกิจกรรมงานแรกไปสุดท้ายให้ครบถ้วน และกำหนดระยะเวลาแล้วเสรจในแต่ละกิจกรรมงานในชั้นนั้น เพื่อควบคุมระยะเวลาให้เป็นไปตามแผนงาน ก่อนย้ายไปทำกิจกรรมงานนั้นในชั้นถัดไป
การทำงานในขั้นตอนประกอบห้องนี้
จะเริ่มจากกิจกรรม งานตี Line ผนัง เป็นงานแรก
และดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ตามลำดับ
ประกอบด้วยงานระบบและสถาปัตยกรรม
ในห้อง ตั้งแต่งานกิจกรรมแรก ไปจนงานกิจกรรมสุดท้ายในชั้นนั้นๆ จะได้ห้องชุดพักอาศัยที่แล้วเสร็จ เรียกว่า End Product
เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ
(QC Check) ร่วมกับที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง
หรือเจ้าของโครงการต่อไป
จากภาพ เป็นการทำงานในขั้นตอนประกอบห้อง
เพื่อให้ได้ห้องตัวอย่าง (Mock up room)
แต่การจะให้ได้ผลงานออกมาดีนั้น ยังต้อง มีการตรวจสอบ (Inspection) ในทุกขั้นตอนกิจกรรมงาน ใช้หลักการที่ว่า มีคนทำ (ผู้รับเหมา) ต้องมีคนตรวจสอบ (CM) เมื่อทำได้ครบถ้วนแล้ว ผลงานจึงออกมาดี

…………………………………………………………………

Cr.:โครงการ Once Pattaya อาคารชุดพักอาศัย
สูง 32 ชั้น ตั้งอยู่บนถนนพัทยา สาย 3
เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
วิศวกรที่ปรึกษา บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
บริษัท 22 คอนซัลแต้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด