City Cite NAN_

โครงการ ซิตี้ ไซท์ น่าน
(CITY CITE NAN)

Waste Management

บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการบริหารและจัดการขยะ

EEC PRIME

เข้าร่วมอบรมหลักสูตร EEC PRIME

One Atelier

ความคืบหน้าโครงการ One Atelier พหลโยธิน 34

One Atelier

ร่วมงานแถลงข่าวสื่อมวลชนเปิดตัวโครงการ One Atelier พหลโยธิน 34

ONCE Pattaya

โครงการ ONCE PATTAYA จัดการประชุม
เริ่มงานก่อสร้าง

พิธีเสาเข็มฤกษ์โครงการ Bearing Residence

พิธีเสาเข็มฤกษ์โครงการ Bearing Residence

บริษัท แกรนด์ ทรีนีตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บริษัท แกรนด์ ทรีนีตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ได้คัดเลือก บริษัท 22 คอนซัลแต้นท์ แอนด์
แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่วิศวกรที่ปรึกษา บริหาร
และควบคุมงานก่อสร้าง อาคารพักอาศัย
โครงการ ONE ATLIER พหลโยธิน 34

บรรยายในหัวข้อ “การควบคุมงานก่อสร้าง และเทคนิคก่อสร้าง”

บริษัทฯได้รับเกียรติเชิญให้บรรยายในหัวข้อ
“การควบคุมงานก่อสร้าง และเทคนิคก่อสร้าง”
ซึ่งในการนี้ วิทยากรของบริษัทฯที่ร่วมบรรยาย
ประกอบด้วย คุณธัชพล สิงห์นอก กรรมการผู้จัดการ ,
คุณกอบเกียรติ หีบแก้ว รองกรรมการผู้จัดการ และ
คุณพูนสิทธิ์ ลำพวน วิศวกรโครงการงานระบบ

โครงการ Knightsbridge Collage Sukhumvit 107

โครงการ Knightsbridge Collage Sukhumvit 107
อาคารพักอาศัย สูง 28 ชั้น ติด บีทีเอส แบริ่ง
พร้อมส่งมอบห้องพักให้ลูกค้าแล้ว
และลูกค้าที่สนใจสามารถเยี่ยมชมห้องตัวอย่าง
ได้ที่โครงการ
โครงการนี้ บริษัทฯเป็นที่ปรึกษา บริหารและควบคุมงาน
ก่อสร้าง โดยเข้าเริ่มดำเนินการตั้งแต่การควบคุม
งานก่อสร้างเสาเข็มเจาะจนส่งมอบงานให้ลูกค้า