Preliminary And Detail Cost Plans

บริการครบวงจร ทั้งการประเมินราคา ค่าใช้จ่ายของโครงการ รวมถึงการวางแผนค่าใช้จ่าย เพื่อควบคุมงบประมาณการก่อสร้าง เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า การลงทุนด้านการก่อสร้างจะได้ราคาที่เหมาะสมและคุ้มค่า

A full system of budget estimating and cost planning in order to control expenditure, ensure that the client receives better value-for-money in both design & construction