fbpx

สวัสดิการพนักงาน

22cm Welfare

สวัสดิการพนักงาน

 1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
 2. ประกันภัยอุบัติเหตุ
 3. ประกันภัยอุบัติเหตุทำงานในพื้นที่เสี่ยงภัย
 4. เงินช่วยเหลือพนักงานค่าจัดงานฌาปนกิจ พนักงานหรือสมาชิกครอบครัวที่เสียชีวิต (บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร)
 5. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ และ ความสามารถของพนักงาน)
 6. สวัสดิการเบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด (ตามระยะทาง)
 7. สวัสดิการช่วยเหลือ เงินกู้ยืมฉุกเฉิน
 8. สวัสดิการการทำงาน OT นอกเหนือจากเวลาปกติ และวันหยุด
 9. สวัสดิการชุดยูนิฟอร์มบริษัทฯ
 10. สวัสดิการท่องเที่ยวประจำปี/งานเลี้ยงประจำปี
 11. ฝึกอบรม/สัมมนา
 12. งานพิเศษประมาณราคาก่อสร้างสำหรับพนักงานที่สนใจ
 13. ตรวจสุขภาพประจำปี
 14. ค่าธรรมเนียมสมัครเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร และสามัญสถาปนิก
 15. ค่าธรรมเนียมในการต่อใบอนุญาตระดับสามัญทุก ๆ 5 ปี