บิ๊กซี EXTRA บางใหญ่

การประชุมเริ่มงานก่อสร้าง (Kickoff meeting)
โครงการ บิ๊กซี EXTRA บางใหญ่

การประชุมเริ่มงานก่อสร้าง (Kickoff meeting)
โครงการ บิ๊กซี EXTRA บางใหญ่
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา
เจ้าของโครงการ โดย
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท 22 คอนซัลแต้นท์ แอนด์
แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นวิศวกรที่ปรึกษา
บริหาร และควบคุมงานก่อสร้าง
บริษัท ไนน์ อัพ บิลเดอร์ จำกัด
เป็นผู้รับจ้างงานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม
และงานระบบประกอบอาคาร