BIG C Saphan Kwai

โครงการปรับปรุง บิ๊กซี สาขาสะพานควาย

ความก้าวหน้างานก่อสร้าง
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
โครงการปรับปรุง บิ๊กซี สาขาสะพานควาย
โครงการนี้ บริษัท 22 คอนซัลแต้นท์ แอนด์
แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นวิศวกรที่ปรึกษา
บริหาร และควบคุมงานก่อสร้าง
บริษัท ที194 จำกัด
เป็น ผู้รับจ้างงานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม
และงานระบบประกอบอาคาร