BIG C Ekamai

โครงการปรับปรุง บิ๊กซี สาขาเอกมัย

ความก้าวหน้างานก่อสร้าง
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
โครงการปรับปรุง บิ๊กซี สาขาเอกมัย
โครงการนี้ บริษัท 22 คอนซัลแต้นท์ แอนด์
แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นวิศวกรที่ปรึกษา
บริหาร และควบคุมงานก่อสร้าง
บริษัท สินสวัสดิ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เป็น ผู้รับจ้างงานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม
และงานระบบประกอบอาคาร