บริษัท ทีพีเอส ดีไซน์ จำกัด รับงานสำรวจ

วิศวกรโครงสร้าง บริษัท ทีพีเอส ดีไซน์ จำกัด
รับงานสำรวจความสมบูรณ์ของโครงสร้าง
อาคารเดิม

วิศวกรโครงสร้าง บริษัท ทีพีเอส ดีไซน์ จำกัด
รับงานสำรวจความสมบูรณ์ของโครงสร้าง
อาคารเดิม จากภาพเป็นบ้านที่ก่อสร้างมาแล้ว
มีอายุมากกว่า 15 ปี เจ้าของบ้านต้องการมา
ปรับปรุงและใช้งานเป็นอาคารพักอาศัย

วิศวกรจะให้ความคิดเห็นเจ้าของบ้านก่อนการ
เข้าสำรวจถึงวัตถุประสงค์ในการที่จะใช้อาคาร
ต่อไป เช่น การก่อสร้างตามแบบเดิม หรือ การ
ก่อสร้างต่อเติมหรือเปลี่ยนแปลงที่กระทบกับ
โครงสร้างเดิมหรือไม่ ซึ่งวิธีการสำรวจจะ
แตกต่างกันแล้วแต่กรณี รวมถึงอาจใช้เครื่องมือ
ทางวิศวกรรม หรือ อาจมีผู้ชำนาญเฉพาะทาง
ร่วมสำรวจ เป็นต้น

ในการนี้ เป็นการสำรวจด้วยการมอง
(Visual check) ตรวจสอบสภาพทางกายภาพ
ซึ่งหากมีความเสียหายจะเห็นได้โดยชัดเจน
เช่น แตกร้าว , โครงสร้างเสียรูป หรืออาคารทรุดตัว
เป็นต้น จากนั้นทำรายงานการสำรวจ พร้อม
ข้อเสนอในการซ่อมแซมโครงสร้าง (ถ้ามี) และรับรองรายงานการสำรวจโดยสามัญวิศวกรโยธา
และยินดีให้คำปรึกษาระหว่างการก่อสร้าง
ถ้าเจ้าของบ้านประสงค์จะควบคุมงานก่อสร้างเอง