โครงการ บิ๊กซี หทัยราษฎร์

จัดประชุมแบบก่อสร้าง
งานปรับปรุงอาคารโครงการ บิ๊กซี หทัยราษฎร์

บริษัท 22 คอนซัลแต้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์
จำกัด ได้จัดประชุมแบบก่อสร้าง
งานปรับปรุงอาคารโครงการ บิ๊กซี หทัยราษฎร์
ร่วมกับทีมผู้ออกแบบของโครงการ
โครงการนี้ บริษัท 22 คอนซัลแต้นท์ แอนด์
แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นวิศวกรที่ปรึกษา
บริหาร และควบคุมงานก่อสร้าง และ
บริษัท สินสวัสดิ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เป็น ผู้รับจ้างงานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม
และงานระบบประกอบอาคาร