โครงการ City Cite

ตรวจสอบผลงานและคุณภาพงานก่อสร้าง
โครงการ City Cite ตำบลไชยสถาน
อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

ผู้บริหาร บริษัท ทีพีเอส ดีไซน์ จำกัด
วิศวกรที่ปรึกษา บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
โครงการ City Cite ตำบลไชยสถาน
อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
ได้เข้าตรวจสอบผลงานการก่อสร้างบ้านพักอาศัย ,
มาตรฐานการออกรายการข้อบกพร่องของงาน
และการติดตามการแก้ไขงานเพื่อส่งมอบ
บ้านพักอาศัยให้ลูกค้าได้คุณภาพและตามกำหนด