บรรยายในหัวข้อ “การควบคุมงานก่อสร้าง และเทคนิคก่อสร้าง”

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ได้จัดอบรมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน
ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2

ผู้เข้ารับการอบรมเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร
และชั้นประทวน จำนวนรวม 50 คน
ระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2563

ในวันนี้ บริษัทฯได้รับเกียรติเชิญให้บรรยายในหัวข้อ
“การควบคุมงานก่อสร้าง และเทคนิคก่อสร้าง”

ซึ่งในการนี้ วิทยากรของบริษัทฯที่ร่วมบรรยาย
ประกอบด้วย คุณธัชพล สิงห์นอก กรรมการผู้จัดการ ,
คุณกอบเกียรติ หีบแก้ว รองกรรมการผู้จัดการ และ
คุณพูนสิทธิ์ ลำพวน วิศวกรโครงการงานระบบ

บริษัทฯต้องขอบพระคุณสำนักยุทธโยธาทหาร
ที่ให้บริษัทฯได้มีโอกาสเพิ่มเติมความรู้

แชร์
ประสบการณ์การทำงาน เพื่อประโยชน์แก่บุคลากร
ของเหล่าทัพในการร่วมพัฒนาประเทศต่อไป