บริษัท แกรนด์ ทรีนีตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกจากบริษัท แกรนด์ ทรีนีตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บริษัท แกรนด์ ทรีนีตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ได้คัดเลือก บริษัท 22 คอนซัลแต้นท์ แอนด์
แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่วิศวกรที่ปรึกษา บริหาร
และควบคุมงานก่อสร้าง อาคารพักอาศัย
โครงการ ONE ATLIER พหลโยธิน 34
ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของโครงการ ที่ได้ให้
โอกาสบริษัทในครั้งนี้ จะใช้ความรู้และประสบการณ์
ทำงานเต็มความสามารถครับ