ประมวลภาพ Outing trip
Hanoi-Ninh Binh
10-12 มกราคม 2563

เป็นกิจกรรมสัมมนาของบริษัท ประจำปี 2562