BIG C นราธิวาส

โครงการ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
จังหวัด นราธิวาส ได้เปิดให้บริการรองรับลูกค้าแล้ว

โครงการ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
จังหวัด นราธิวาส ได้เปิดให้บริการรองรับ
ลูกค้าแล้ว ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา
โครงการนี้ บริษัท 22 คอนซัลแต้นท์ แอนด์
แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นวิศวกรที่ปรึกษา
บริหาร และควบคุมงานก่อสร้าง