BIGC_Narathiwat

ผู้บริหารบริษัทฯ เข้าตรวจสอบผลงานก่อสร้าง
โครงการ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จังหวัด นราธิวาส

ผู้บริหารบริษัทฯ เข้าตรวจสอบผลงานก่อสร้าง
โครงการ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จังหวัด นราธิวาส
ได้เปิดให้บริการลูกค้าแล้ว
โครงการนี้ บริษัท 22 คอนซัลแต้นท์ แอนด์
แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นวิศวกรที่ปรึกษา
บริหาร และควบคุมงานก่อสร้าง