โครงการ City Cite

ตรวจสอบงานก่อสร้าง และรับลูกค้า

เข้าเยี่ยมชมบ้านตัวอย่างโครงการ City Cite

ท่านเจ้าของโครงการ บริษัท แกรนด์ ทรีนีตี้
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และผู้บริหาร บริษัท
ทีพีเอส ดีไซน์ จำกัด วิศวกรที่ปรึกษา บริหาร
และควบคุมงานก่อสร้าง โครงการบ้านเดี่ยว
โครงการ City Cite ตำบลไชยสถาน
อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
ได้เข้าตรวจสอบผลงานก่อสร้าง และร่วม
รับลูกค้าเข้าเยี่ยมชมบ้านตัวอย่าง ซึ่ง
วันที่ 15-16 พฤษภาคม นี้ ได้จัดงาน
Pre-opening เพื่อให้ลูกค้าเยี่ยมชมโครงการ
และจับจองเป็นเจ้าของบ้านได้แล้ว