ควบคุมงานก่อสร้าง โครงการจังหวัดนราธิวาส

บริษัท 22 คอนซัลแต้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
วิศวกร ที่ปรึกษา บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
โครงการอาคารศูนย์การค้า และร้านค้าเช่า
แห่งหนึ่ง ในจังหวัดนราธิวาส
สถานะงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างการทำงาน
โครงสร้าง และงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร