บริษัท 22 คอนซัลแต้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
ให้การสนับสนุนกิจกรรม ฟุตบอล 6 คน
Gear Bangsaen Cup 2019 (ครั้งที่ 8)

ซึ่งจัดโดย สมาคมศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
ที่ผ่านมา

โดย คุณธัชพล สิงห์นอก กรรมการผู้จัดการ
เป็นศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 5
และ วิศวกรรมโยธา รุ่นที่ 1