Combined drawing

Combined drawing

Combined drawing ถ้าอธิบายโดยง่าย คือ
การซ้อนทับของแบบก่อสร้างแต่ละประเภท
เพื่อหาข้อขัดแย้งหรือความไม่ครบถ้วน
ของแบบก่อสร้าง (Construction drawing)
เพื่อให้ได้เป็นแบบที่ใช้ในการทำงานได้
(Shop drawing)

จากภาพเป็นการขั้นตอนการทำงานระบบ
ในขั้นติดตั้งก่อนงานปิดทับ (1st fix) เมื่อผ่าน
การ combined drawing ที่ดีมาแล้ว ทำให้
มั่นใจได้ว่า ผลงานจะออกมาดี และเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และใช้งานได้

แต่การจะให้ได้ผลงานออกมาดีนั้น ยังต้อง
มีการตรวจสอบ (Inspection)ใช้หลักการที่ว่า
มีคนทำ (ผู้รับเหมา) ต้องมีคนตรวจสอบ (CM)
เมื่อทำได้ครบถ้วนแล้ว ผลงานจึงออกมาดี
สมความมุ่งหมาย

…………………………………………………………………

Cr.:โครงการ Once Pattaya อาคารชุดพักอาศัย
สูง 32 ชั้น ตั้งอยู่บนถนนพัทยา สาย 3
เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี