โครงการ บิ๊กซี อ่อนนุช

จัดประชุมชี้แจงแบบและเงื่อนไข

การประกวดราคาโครงการ บิ๊กซี อ่อนนุช

บริษัท 22 คอนซัลแต้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์
จำกัด ได้จัดประชุมชี้แจงแบบและ
เงื่อนไขการประกวดราคา ให้แก่ผู้รับจ้าง
ที่สนใจตอบรับร่วมเสนอราคางาน
ปรับปรุงอาคาร (Renovated)
โครงการ บิ๊กซี อ่อนนุช

โครงการนี้ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
จำกัด (มหาชน) ได้คัดเลือก
บริษัท 22 คอนซัลแต้นท์ แอนด์
แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นวิศวกรที่ปรึกษา
บริหาร และควบคุมงานก่อสร้าง