Once Pattaya

ร่วมตรวจสอบความก้าวหน้างานก่อสร้าง
โครงการ Once Pattaya

ผู้บริหาร บริษัท 22 คอนซัลแต้นท์ แอนด์
แมเนจเม้นท์ จำกัด
เข้าร่วมตรวจสอบความก้าวหน้างานก่อสร้าง
โครงการ Once Pattaya อาคารชุดพักอาศัย
สูง 32 ชั้น ตั้งอยู่บนถนนพัทยา สาย 3
เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ผลงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างการเตรียมงาน
โครงสร้างชั้น 8