BIG C FOODPLACE PRACHAUTHIT

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา BIG C
FOODPLACE PRACHAUTHIT

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา BIG C
FOODPLACE PRACHAUTHIT
ได้จัดให้มีการชี้แจงแบบก่อสร้างปรับปรุงสาขา
(Renovated) โดยผู้ออกแบบและชี้แจง
เงื่อนไขประกวดราคา (TOR) โดยวิศวกรที่ปรึกษา
บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ให้กับ
ผู้ร่วมเสนอราคาก่อสร้างรับฟัง และร่วมเดิน
สำรวจพื้นที่ทำงาน
โครงการนี้ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
จำกัด (มหาชน) ได้คัดเลือก
บริษัท 22 คอนซัลแต้นท์ แอนด์
แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นวิศวกรที่ปรึกษา
บริหาร และควบคุมงานก่อสร้าง