บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา Palm Island

บริษัทฯได้รับคัดเลือกจาก

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา Palm Island

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา Palm Island
ได้จัดให้มีการชี้แจงแบบปรับปรุงสาขา
(Renovated) โดยผู้ออกแบบและชี้แจง
เงื่อนไขประกวดราคา โดยวิศวกรที่ปรึกษา
บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ให้กับ
ผู้ร่วมเสนอราคาก่อสร้างรับฟัง และร่วมเดิน
สำรวจพื้นที่ทำงาน
โครงการนี้ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
จำกัด (มหาชน) ได้คัดเลือก
บริษัท 22 คอนซัลแต้นท์ แอนด์
แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นวิศวกรที่ปรึกษา
บริหาร และควบคุมงานก่อสร้าง