BigC Samrong

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา สำโรง

จัดประชุม Kickoff meeting

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา สำโรง
ได้จัดประชุม Kickoff meeting
และร่วมเดินสำรวจพื้นที่ทำงาน
งานปรับปรุงภายในพื้นที่ขายแผนกต่างๆ
ร่วมกับตัวแทนเจ้าของโครงการ ,
วิศวกรที่ปรึกษา ควบคุมงาน , ผู้รับจ้าง
และผู้ขายวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
โครงการนี้ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
จำกัด (มหาชน) ได้คัดเลือก
บริษัท 22 คอนซัลแต้นท์ แอนด์
แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นวิศวกรที่ปรึกษา
บริหาร และควบคุมงานก่อสร้าง