โครงการ KnightsBridge Space-Rama 9
ได้มีพิธียกเสาเอก ตามฤกษ์ในช่วงเช้าวันที่ 31 ต.ค. 62
มีผู้บริหารและพนักงานฝ่ายเจ้าของโครงการ ,
ผู้บริหารและพนักงานบริษัทที่ปรึกษาคุมงานก่อสร้าง ,
ผู้บริหารและพนักงานบริษัทผู้รับจ้างในโครงการ
เข้าร่วมงานพร้อมเพรียงกัน และแล้วเสร็จโดยดี

Kick off meeting

Kick off meeting งานควบคุมการติดตั้ง
ระบบดับเพลิงในโรงงาน บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
(METCO2) บางนา-ตราด กม.25

22CM in Vietnam

บริษัท 22 คอนซัลแต้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
พาพนักงานศึกษาดูงาน ที่ประเทศเวียดนาม

22Cm Consultant

บริษัท 22 คอนซัลแต้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
จดทะเบียนตั้งบริษัทในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
และทำบุญเลี้ยงพระเปิดบริษัท
ในวันที่ 26 กันยายน 2561

22CM Consultant News Update

บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้คัดเลือกบริษัท เป็นที่ปรึกษา บริหาร และ
ควบคุมงานการติดตั้งระบบดับเพลิงในโรงงาน
(METCO2) บางนา-ตราด กม.25

22cm news update

KNIGHTSBRIDGE SPACE – RAMA9 News update